Vui lòng bạn liên hệ những lỗi dưới đây thống báo cho số điện thoại để kiểm tra lại sự cố:

  1. Hệ thống lỗi do chưa chuẩn hóa hết các lỗi tiềm tàng phát sinh
  2. Hệ thống lỗi do đã hết vòng đời của phần mềm, đã bị ảnh hưởng tới hệ thống kiểm soát
  3. Hệ thống tên miền bạn là mới, chưa được đồng ý của phần mềm để kiểm soát sự thay đổi này